Algemene Voorwaarden Reparatie

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin gooische telecom  als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, inclusief BTW.

Prijsopgave

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten of bezorgkosten.

Vrijblijvend onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door telspoed.nl en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

Kwaliteit

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Telspoed.nl de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

7 . Als de klant een afspraak maakt voor een reparatie of bestelling dient er vooraf te worden betaald met Ideal op telspoed.nl. Zodra de bestelling op telspoed.nl is bevestigd krijgt de klant een bevestiging hiervan per mail toegestuurd. Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken met telspoed voor een spoedbezorging of reparatie ter plekke op de locatie waar de klant zich bevindt. De klant dient dan tijdens het maken van deze reparatie afspraak telefonisch persoonsgegevens door te geven. Zoals naam, adres, telefoonnummer (mits deze het niet doet het telefoonnummer van een contactpersoon) en de locatie waar de klant zijn de telefoon wilt laten maken of spoed bestelling wilt laten bezorgen.

Nadat de afspraak is gemaakt wordt er bij reparatie op locatie of spoedbezorging door telspoed een formulier afgegeven aan de klant. Deze dient de klant volledig in te vullen en te retourneren aan ons waarbij een kopie zit voor de klant. Daarnaast dient er altijd bij een telefonische afspraak vooraf te worden betaald op locatie van reparatie of spoedbezorging.

In onze winkel op de veerstraat 18 kan de klant ook terecht voor Reparaties en diverse accessoires voor telefoons en tablets. Mits er geen wachtende zijn en wij de onderdelen op voorraad hebben, repareren wij binnen 1 uur uw telefoon of tablet. Deze dient u zelf in de winkel weer op te halen. De klant betaald pas als de telefoon of tablet gemaakt is en deze is gerepareerd in onze winkel op de Veerstraat 18 in Bussum.

Aansprakelijkheid

8. Telspoed.nl is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending of levering. Retourzendingen worden door telspoed.nl altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door TNT. Schadevergoeding door TNT bedraagt maximaal € 5400,-

Verzending

9. Telspoed.nl biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Telspoed.nl met TNT Post afgehandeld. Telspoed.nl betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.

Reparatie uitvoering en spoedbezorging

1. Reparaties en spoedbezorging voert Telspoed.nl zelf uit. Heeft de klant hiervoor een afspraak gemaakt, repareren/leveren wij op de opgegeven locatie van de klant. De locaties waar Telspoed reparaties en spoedbezorging uitvoert zijn: Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum, Laren, Soest, Hilversum, Hilversumse Meent, Loosdrecht, Eemnes, Baarn, Hollandse Rading, Loenen en Nederhorst.

Garantie

1. Telspoed.nl geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Telspoed.nl een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

3. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

4. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

5. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Verlies van Data

3. Telspoed.nl is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Telspoed.nl wijst hierop in het reparatieformulier en op de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat het product aan telspoed.nl wordt overhandigd. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

4. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Telspoed.nl aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen indien de reparatie heeft plaatsgevonden in onze winkel op de Veerstraat 18 in Bussum, is Telspoed.nl gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

5. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

6. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Telspoed blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

7. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Telspoed.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.